Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङबाट सेवाग्राहीका लागि प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी नागरिक वडा-पत्र

 

 

कोठा न‌ं. सहितको नागरिक वडा-पत्र .pdf