Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ () र नियमावली,  २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रकासित विवरण

२०७७ माघ महिनादेखि चैत्र मसान्तसम्मको सूचनाको हक त्रैमासिक विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण २०७८।०१।०६ .pdf

सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक विवरण.pdf

सूचनाको हक त्रैमासिक विवरण.pdf

 

२०७७ श्रावण १४ 

Regarding the Right to Information-2077.doc

Regarding the Right to Information-2076.doc