Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

Monthly Progress Report

यस कार्यालयको मासिक प्रगति विवरण ।

 यो महिनामा यस कार्यालयबाट वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाण पत्रको विवरण Citizenship.pdf

यो महिनामा यस कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिएका मासिक विवरण Administration.pdf

यो महिनामा यस कार्यालयबाट संलकन गरिएका राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण  mohMonthly Report.pdf