Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङको आ.व. ०७६/०७७ को बार्षिक प्रगति

आ.व. २०७६/०७७ सालमा यस कार्यालयबाट भएका कार्यहरुको विवरण 

यस कार्यालयबाट भएका प्रगति विवरण .pdf

यस आ.वा. यस कार्यालयबाट वितरण गरिएका नागरिकताको विवरण .pdf

 

आ.व. २०७५/०७६ सालका प्रगति विवरण 

नागरिकताको बार्षिक प्रगति विवरण .jpg

Yearly_rogress_eport.pdf