Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङको बुलेटिन-२०७८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङले  आ.व. ०७७/०७८ मा गरेको सम्पूर्ण कार्यहरुको वार्षिक बुलेटिन २०७८

बार्षिक बुलेटिन २०७८।०४।०७.pdf