Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङ

फुङलिङ नगरपालिका-३, ताप्लेजुङ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङको बुलेटिन-२०७७

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङले यस आ.व.मा गरेको सम्पूर्ण कार्यहरुको वार्षिक बुलेटिन २०७७ 

ई-बुलेटिन २०७७ E-Bulletin, 2077.pdf

बार्षिकबुलेटिन-२०७६.pdf